Monday, April 11, 2016

Квант механик болон хүний ухамсарын тухай.

"Хэдийгээр хүний биеийн эрхтнүүдийг онцгойлон чухал эсэхээр нь ялгаварлах нь харьцангуй ойлголт боловч тархины (нейрон) эсүүдийн хооронд дэх гинжин холбоос хэр их байхаас шалтгаалан хувь хүний ухамсрын төгөлдөржилт харагддаг... " гэжээ.