Thursday, July 30, 2015

Дэлхийтэй холбоо тогтоодог олон ухамсарт оршихуйнуудын мэдээллийн нэг хүний ДНК-ийн гарал үүслийн талаарх гурван ч харь оршихуйн өгсөн мэдээллийн нэгтгэл. Сэрэх цаг болжээ. Бидний мэддэг гэх үнэнгүүд бүгд өөрчлөгдөж байна. Бидний ухамсар өөрчлөгдөж байна.
Дэлхийтэй холбоо тогтоодог олон ухамсарт оршихуйнуудын мэдээллийн нэг хүний ДНК-ийн гарал үүслийн талаарх гурван ч харь оршихуйн өгсөн мэдээллийн нэгтгэл. Сэрэх цаг болжээ. Бидний мэддэг гэх үнэнгүүд бүгд өөрчлөгдөж байна. Бидний ухамсар өөрчлөгдөж байна.