Saturday, August 2, 2014

Ёслол-Бугын эвэр, Аргаль


Палеолитын сүүл үеийн магдалений соёлын археологийн хэрэглэгдэхүүн дээр жижиг хэмжээтэй бугын эврүүд газрын гадаргаас их хэмжээгээр гарч ирдэг ба баруун умард Германы Sauerland Karst болон Oeger агуйн (Bleicher, 1993) зарим бугын эврийн зүйлүүдтэй харицуулж жишвэл сонин дүр төрх ажиглагддаг байна. тус газрын зохион байгуулалттай үйлдсэн эврийн овоолог нь Магдалений эрин үеийн бөөгийн шашны зан үйлийн төлөөлөл байх болох бүрэн боломжтой (Bleicher, 1993) гэж гэж цөөнгүй эрдэмтэд санал нийлдэг. Орчин үеийн Скандинавын Сами хүмүүс тус газрыг эртний хүмүүс хийсэн хэмээн мэддэг ажээ (Bleicher, 1993). Уг газраас мөн магдалений үед хамаарах чулуу, ясаар урласан багаж зэвсэг олдсон ба тус нутагт палеолитын сүүл үед буга нүүдэллэж байсан нь хөрсөн доорхи судалгааны хэрэглэгдэхүүнээс мэдэгдсэн. 
Харин Монгол орны өмнөд бүсийн зарим нутагт, мөн умард Монголын цөөнгүй газарт олддог Аргаль, Бугын эврийн зарим зүйл хэлтэрхийг уулын орой хадны эгц өндөрлөг хэсэгт хүндэтгэлтэй тавьж ёсолдог нь мөн үүний нэгэн ижил сэдэв бүхий төсөө буйг анхааран үзхэд буруудах юун.

02.08.14