Sunday, December 23, 2012

Эртний мэдлэг


*Беел-зз-баб*Зургын голоос Нар илч гэрлээн цацруулан тэнгэрийн уудам дайд руу чиглэн ниснэ. Түүний хажууд элч бараа хамгаалагч могойтой хамт Жакалийн хоёр араатан заларчээ. Мөнх Тэнгэрийн оронд Нисэж буй нар хүмүүн төрөлхтөнд өр нэхэлгүй үржил шимийн өгөөжөөр үеийн үед тэтгэнэ... хэмээн айлдсан домог буй.
Ухамсарын гурван хүрээт билэгдэл түүний учир холбогдол Египетийн алтан үеийн дүрслэлд тусгалаа олсон.

12.23.12