Sunday, October 6, 2013

Бурхад

Thoth
Египетийн Тот
Osiris    The Egyptian god of the underworld and of vegetation.
Египетийн Оссирис
Nisroch
Нисрох
Tiamat and Marduk
Тиамит Мардук хоёрын дүрслэл
A carving of an Anunnaki, an ancient  Mesopotamian deity of the underworld.
Эртний Месопотамын газар доорхи Ертөнцийн сахиус Ануннакиг дүрсэлсэн хавтан
Sumerian: Inanna
Сүмерийн охин тэнгэр Инанна
Sumerian Goddess Ninhursagе
Сүмерийн дагинас болох Нинхурсаг
Assyrian Enki
Ассирын Энки