Saturday, January 21, 2012

Манай кавалери


Манай кавалери
Уужим Буряад оронойнгоо
Урагылиг ногоон харгыгаар,
Оодортой, оодортой моридойнгоо
Уламынь барин ябанамди.
Угтагты, угтагты нүхэдыгөө,
Улаан Аарима сэрэгүүдээ.

Хабтгай Буряад  оронойнгоо

Хагдалиг ногоон харгыгаар,
Хатартай, хатартай моридойнгоо
Хазаарынь барин ябанамди.
Харагты, харагты нүхэдыгөө,
Кавалер морин сэрэгүүдээ.