Friday, January 20, 2012

Бугын эбэр номоороо Булсуу тулгажа тодхое. Тэхын эбэр номоороо Тэбхэн дээрэнь тодхое.

Уухай 
Бугын эбэр номоороо
Булсуу тулгажа тодхое.
Тэхын эбэр номоороо
Тэбхэн дээрэнь тодхое.Үүрэй сайхын урдахантээ
Үүрэнэйнгээш а сайхын урдахатээ
Үбэhөн дээгүүр а туяардаг лэ
Үелээд а ябахынгаа урдахантээ
Үгэеэш а нэгадээд а байдаг өө
Сараанайнш а гарахынгаа урдахантээ
Саhанайн дээгүүр а туяардаг лэ
Шэнэлээд ябахынгаа урдахантээ
Санаагааш а нэгадээд а байдаг лэ
Наранайш а гарахын урдахантээ
Ногоон дээгүүр а туяардаг лэ
Найдалсаад а ябахынгаа урдахантээ
Номыень сурахал гээд байдаг лэ


Ёхор наадан гоёхон дөө
Тэнгэр өөдөө хархадам
Төмөн мүшэд ялрана
Тэдэ зоноо хархадам
Манай үетэн соёрно
Ай ёо сай даа ай ёо сай
Ай ёо сай даа, гэлсэнэ.
Ямар сэсэг гоёхон бэ?
Ягаан сэсэг гоёхон дөө.
Ямар наадан гоёхон бэ?
Ёхор наадан гоёхон дөө.
 Ай ёо сай даа ай ёо сай
Ай ёо сай даа, гэлсэнэ.Инаг дуранай дуунууд
Сэльгьеэ лэ сэлэнгын дуулямаханда оо
Сэсэгнь найган шүүдэрлэн дээ.
Шэнэлhэн шэнийгээ илдамаханда оо
Сээжэл зүрэhэм баяртай дөө.
Хавтгай сэлэнгын дуулямаханда оо
Хагдань найган шүүдэрлэн дээ.
Ханилhан шэнийгээ илдамаханда оо
Халуун зүрhэм  баяртай доо.

Арван табанай сарые
Арабан табанай сарые
Альгаарааш халхалжа болхолгүйл  дөө.
Аляалсан бидэнэй сэдьхэлье
Айлаарааш хэлсэжэ болхолгүйл дөө.
Шэнын намарай сарые
Шэгшийгээр халхалжа болхолгүйл дөө.
Шэнэлсэн бидэнэй сэдьхилые
Сэльэнээр хэлсэлжэ болхолгүйл дөө.
Хорин табанай сарые
Хоргоороо халхалжа болхолгүйл дөө.
Хоносон бидэнэй  сэдьхэлые
Холхоозоороо хэлсэжэ болхолгүйл дөө.

Архийн дуунууд 
Добын ногоон гандаал үгэй,
Дошхон бором гарьдаа н үгэй.
Досоо зүрхэм гажараа н үгэй,
Домботойл хараяа асараад үгыт.
Шэлын ногоон гандаал үгэй,
Шэлдэг харам гарьдаа н үгэй,
Шэлтэйл хараяа асараад үгыт.
Талын ногоон гандаал үгэй,
Тарган бором гарьдаа н үгэй.
Табилган зүрэхэм гажараа н үгэй,
Танхатайл хараяа асараад үгыт.

Арахийнь уугаа гэлсэнэлтэ
Арахийнш уугаа гэлсэнэлт
Айрагайнш дээжэ аад арагамгүй.
Аляахан  ябаа гэлсэнэлтэ
Анханайнш гурим аад арагамгүйл.
Тамхийнш татаа гэлсэнэлтэ
Таримал набша аад арагамгүйл.
Тангилхан ябаа гэлсэнэлтэ
Таанарайн гурим аад арагамгүйл.

Хөхө лө нуурай хөбөөндөө
Хөхө лө нуурай хөбөөндөө
Хүйтөнхөн хяруундаа хагдарана /ой/
Хөгшөн буурал эжыгээ
Хүйтнэйгөөл түрүүгээр золгоёо /ой/
Цагаан нуурайн хөбөөн дөө
Цасанхан хёруундаа хагдарана /ой/
Сарынгаал шэнээрэ золгогое /и/

Буриад дууны номноос буулгав