Saturday, January 21, 2012

Манай герой Гармаев

Гармажап Аюрович Гармаев
Манай герой Гармаев
Манал татан сэтирлээд
Манайл төрийн гоёл гээшэнь.
Магтаалтайхан ородентой
Манайл Герой Гармаев
Сэбшээл татан сэтирлээд
Сэльгеэ төрийн гоёл гээшинь.
Сэнтэйл алтан ородентой
Сэрэгэйл герой Гармаев.