Saturday, January 21, 2012

Аглаг баян нютагаасаа

Аглаг баян нютагаасаа
Аглаг баян нютагаасаа
Аляа хонгортоо хулжаагүйлби дөө
Армийн гурван жэл араггүйл юм даа.
Абын хүбүүдээ уялга юм даа.
Хангайл баян нютагаасаа
Холшор тэнэгтээ хулжаагүйлби дөө
Кавалерэйнш гурван жэл араггүйл юм даа.
Хүнэйл хүбүүдэй уялга юм даа.