Saturday, January 21, 2012

Тараагтар машинын тараяанда

Тараагтар машинын тараяанда
Тараагтар машинын тараяанда
Тарганайм табжаргоон дуулданагүй.
Танилсан нүхэрэйнгээ холохондо
Таанарайнайн сонин дуулданагүй.
Колхозой машинын тараяанда
Хорданайм табжаргоон дуулданалгүй.
Хамтын сонин дуулданалгүй.