Wednesday, June 26, 2013

Фин-Угур хэл

File:Saami Family 1900.jpg
mapancient_europe_finnic
Фин-Угур хэл
Фин-Угур хэл нь авай эгшиг зохицох, онцлогийн хувьд нь өвөрмөц. Гийгүүлэгч нь ээлжлэгдэх хоёр өвөрмөц онцлогтой ба нэг үгээр бол үгсийн эгшиг авайн залгамж нь залгамал шинжтэй. Фин-Угур хэл нь дэд бүлгүүдийн онцлогоороо бусад хэлүүдтэй холвогдож зарим талаараа ижилсэн байдаг ба харицуулсан хэлний арагчлалаас гаргаж ирсэн ижил төсөөтэй баримтууд цөөнгүй буй. Гэхдээ хангалттай гэж дурдах баталгаа төдийлөн баялаг биш. 
Учир нь хэлний үгсийн санд хари хэлний үгс зээлдэгдэх, уусаж ижилсэх бүрэн боломжтой агаад хэлний онцлог, өвөрмөц уян хатан шинж чанартайд байна. Эртний Фин-Угур хэлийг судалж үзвэл анхдагч шинжээрээ Перс-Иран хэлтэй холвогдож байсан бөгөөд төсөөтэй шинж нь Иран хэлний үгсийг Фин-Угур хэл нь эрт үед зээлж авсан байх боломжтой аж. Түүнчлэн Фин-Угур хэлд Герман, Слав, болон Орос хэлний үгс цөөнгүй нэмэгдсэн гэж үздэг. Энэ нь Унгарчуудад Герман, Итали, Латин, Слав болон Түрэг-Монголчууд нөлөөлсөн байх бүрэн үндэслэлтэй.
 06.26.13
File:Fenno-Ugrian people.png
http://indo-european.eu/wiki/images/8/81/Finno-Ugric_languages.png