Monday, February 25, 2013

CELTIC WARRIOR


CELTIC WARRIOR, FROM EGYPTIAN MONUMENTS.
 КЕЛЬТИЙН ДАЙЧИН ЭРИЙН ДҮРСЛЭЛ, ЕГИПЕТИЙН ХӨШӨӨ ДУРСГАЛААС ХЭСЭГЧЛЭН АВСАН БОЛНО. 
['TOKHARI'] CELTIC WARRIOR, FROM ASSYRIAN MONUMENTS.
ТОХАР, КЕЛЬТИЙН ДАЙЧИН ЭР, АССИРИЙН ХӨШӨӨ ДУРСГАЛААС АВСАН БОЛНО.