Sunday, February 17, 2013

magyar
Magyar
Magyar
Magyar


early avar vs late avar (magyar)
Etnos los Hungaros


magyar

magyar
magyar

Saint Ladislaus King of Hungary 11th century