Thursday, July 30, 2015

Манай гараг дээр астрал биетээс эхлээд 82 төрөлд ангилах харийн төрхтөн оршин тогтнодог гэж үздэг. Тус таамаглалд Пол Хеллэр онцгой байр суурьтай хандсаар ирсэн.

Манай гараг дээр астрал биетээс эхлээд 82 төрөлд ангилах харийн төрхтөн оршин тогтнодог гэж үздэг. Тус таамаглалд Пол Хеллэр онцгой байр суурьтай хандсаар ирсэн.  /former Canadian defense minister/.

Эдгээр төрөл зүйлийн этгээд оршин тогтнол нь манай гараг дээр хүн бий болох үед ч цуг байсаар байсан гэж үздэг. Энэ талаархи мэдээлэл эртний судар номд илэрхий барим тавим өгүүлдэгч эдүгээ баримт алга.

Watch the second part here: http://youtu.be/x5Y9opJ0-aU