Tuesday, November 4, 2014

ХЭЛ


ДЭЛХИЙ ДЭЭРХИ 12 ХЭЛНИЙ БҮЛИЙГ ДҮРСЭЛСЭН ГАЗРЫН ЗУРАГ. 
Зургийг Gell-Mann and Ruhlen.
ХЭЛНИЙ САЛААЛАЛТ БОЛОН ОН ЦАГИЙН ХЭЛХЭЭГ ҮЗҮҮЛСЭН СХЕМ