Monday, March 23, 2015

Богд Зонхова нь Бурхан Буддагийн Очир хөлгөний сургаальдаа номлосон ёс суртахууны бүх бүтээлүүдийг баримтлан мөрддөг байсан юм.

Богд Зонхова нь Бурхан Буддагийн Очир хөлгөний сургаальдаа номлосон ёс суртахууны бүх бүтээлүүдийг баримтлан мөрддөг байсан юм. Сахиус бурханы йога болон хоосон чанар ба агуу их амгалан /дээд цэнгэл баяслын/гийн йогийг үйлддэг байсны дүнд, тэрээр бүдүүн / нягт / болоод нарийн ердийн үзэгдэл хэлбэрүүд ба ердийн үзэл ойлголтоос төгс ангижирсан нэгэн байв. Очир хөлгөнийг дадуулах Богд Зонховагийн аргаас түүний шавь нар, Очир хөлгөний бүтээлийн суурийг хэрхэн тавих, энэ бүтээлдээ хэрхэн дэвшил гаргаж, хэрхэн төгсгөн гүйцээх талаар тодорхой ойлгож байв. Тэд мөн Их Бага хөлгөн ба Очир хөлгөнийг Бурхан Будда хөлгөн судруудад номлосон нь хоорондоо зөрчилгүй бөгөөд, харин ч бүгдийг нь нэг хүн хэрэгжүүлж болох юм байна гэдгийг бас ойлгож мэдэх болно. Нэгтгэн дүгнэвээс, Төвдийн хамаг олон мэргэд дундаас Богд Зонхова нь Их, Бага, Очир хөлгөнийг хэрэгжүүлэх хамгийн хүчтэй үлгэр дуурайлыг харуулсан нэгэн билээ.
03.23.15